ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ชามะเขือพวง


มาตราฐานผลิตภัณฑ์ มผช.

                                                                                     มผช

.๔๘๑/๒๕๔๗

                                               -

-

    มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

             น้ำหมักพืช

                              ๑

. ขอบข่าย

.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะน้ำหมักพืชแท้และน้ำหมักพืชปรุงพร้อมดื่ม บรรจุในภาชนะบรรจุ

                              ๒

. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้

ลูกสมอไทย เหง้ากระชายดำ ผลมะขามป้อม ผลมะเม่า ที่สดหรือแห้งและอยู่ในสภาพดีมาล้างให้สะอาด

อาจหั่นหรือตัดแต่ง นำมาผ่านกรรมวิธีการผลิตน้ำหมักพืชในภาชนะที่ไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำหมักพืช

กรดแลกติกเป็นส่วนประกอบหลัก เช่น แลกโตบาซิลลัส เดลบรูคิอิ ซับส์ บัลการิคัส

delbrueckii subsp bulgaricus)

.๑ น้ำหมักพืช หมายถึง เครื่องดื่มที่ได้จากการนำส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชชนิดเดียวหรือหลายชนิด เช่น ลูกยอ.๒ กรรมวิธีการผลิตน้ำหมักพืช หมายถึง การหมักพืชหรือการสกัดน้ำจากพืช ด้วยจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิด(Lactobacillusแลกโตบาซิลลัส เคซิอิ (Lactobacillus casei) ไบฟิโดแบคทีเรียม

(Bifidobacterium)

ที่สามารถใช้ในการผลิตน้ำหมักพืช ทั้งนี้อาจมีจุลินทรีย์ที่ใช้ในการหมักบ่มที่มีชีวิตคงเหลืออยู่

แลกโตบาซิลลัส อะซิโดฟิลัส (Lactobacillus acidophillus) หรือจุลินทรีย์อื่น.๓ น้ำหมักพืชแท้ หมายถึง น้ำหมักพืชที่ไม่มีการเจือน้ำ และไม่ปรุงแต่งกลิ่นรส.๔ น้ำหมักพืชปรุง หมายถึง น้ำหมักพืชที่ทำจากน้ำหมักพืชแท้ อาจมีการเจือน้ำ ปรุงแต่งกลิ่นรส

                                 ๓

. ชนิด

     ๓

     ๓

                                                                                    มผช

.๑ น้ำหมักพืช แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ..๑ น้ำหมักพืชแท้..๒ น้ำหมักพืชปรุง.๔๘๑/๒๕๔๗

                                              -

-

                       ๔

. คุณลักษณะที่ต้องการ

ต้องเป็นของเหลว อาจตกตะกอนเมื่อวางทิ้งไว้ อาจมีชิ้นเนื้อพืชปนอยู่ได้บ้างเล็กน้อย

      ต้องมีสี กลิ่น และกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของส่วนประกอบที่ใช้และกรรมวิธีการผลิต ปราศจากกลิ่นรส

อื่นที่ไม่พึงประสงค์

เมื่อตรวจสอบโดยวิธีให้คะแนนตามข้อ ๙

ไม่น้อยกว่า ๓ คะแนน และไม่มีลักษณะใดได้ ๑ คะแนน จากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง

     ต้องไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้นผม ขนสัตว์ ดิน ทราย กรวด ชิ้นส่วน

หรือสิ่งปฏิกูลจากสัตว์

.๑ ลักษณะทั่วไป.๒ สี กลิ่น และกลิ่นรส.๑ แล้ว ต้องได้คะแนนเฉลี่ยของแต่ลักษณะจากผู้ตรวจสอบทุกคน.๓ สิ่งแปลกปลอม.๔ วัตถุเจือปนอาหาร (ถ้ามี)

      หากมีการใช้วัตถุกันเสีย ให้ใช้ได้ตามชนิดและปริมาณที่กฎหมายกำหนด

     ต้องไม่เกินร้อยละ ๓ โดยปริมาตร

    ต้องไม่เกิน ๒๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

    ต้องไม่เกิน ๔

     ๔

     ๔

     ๔

     ๔

     ๔

.๕ เอทิลแอลกอฮอล์.๖ เมทิลแอลกอฮอล์.๗ ความเป็นกรด-ด่าง..๘ จุลินทรีย์..๑ ซาลโมเนลลา ต้องไม่พบในตัวอย่าง ๕๐ กรัม..๒ สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส ต้องไม่พบในตัวอย่าง ๑ มิลลิลิตร..๓ คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ ต้องไม่พบในตัวอย่าง ๐.๑ กรัม..๔ เอสเชอริเชีย โคไล โดยวิธีเอ็มพีเอ็น ต้องน้อยกว่า ๒.๒ ต่อตัวอย่าง ๑๐๐ มิลลิลิตร..๕ ยีสต์และรา ต้องไม่เกิน ๑๐๐ โคโลนีต่อตัวอย่าง ๑ มิลลิลิตร

                            ๕

. สุขลักษณะ

.๑ สุขลักษณะในการทำน้ำหมักพืช ให้เป็นไปตามคำแนะนำตามภาคผนวก ก.

                                                                                    มผช

.๔๘๑/๒๕๔๗

                                            -

-

                               ๖

. การบรรจุ

ภายนอกได้

.๑ ให้บรรจุน้ำหมักพืชในภาชนะบรรจุที่สะอาด ปิดได้สนิท และสามารถป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรก.๒ ปริมาตรสุทธิหรือน้ำหนักสุทธิของน้ำหมักพืชในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก

                       ๗

. เครื่องหมายและฉลาก

ให้เห็นได้ง่ายและ ชัดเจน

.๑ ที่ภาชนะบรรจุน้ำหมักพืชทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้

(

) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำหมักกระชายดำเข้มข้น น้ำหมักกระชายดำพร้อมดื่ม

(

) ส่วนประกอบที่สำคัญ

(

(

) ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (ถ้ามี)) ปริมาตรสุทธิหรือน้ำหนักสุทธิ

(

(

) วัน เดือน ปีที่บรรจุ และวัน เดือน ปีที่หมดอายุ หรือข้อความว่า ควรบริโภคก่อน (วัน เดือน ปี)”) ข้อแนะนำในการเก็บรักษาตามชนิดของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

(

) คำเตือนได้แก่ หยุดบริโภคเมื่อมีอาการผิดปกติและคำเตือนพิเศษอื่นๆ ของแต่ละผลิตภัณฑ์

(

ในกรณีใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

) ชื่อผู้ทำ หรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

                ๘

. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน ๓ หน่วยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่าง

ต้องเป็นไปตามข้อ ๔

ที่ผ่านการทดสอบตามข้อ ๘

ต้องเป็นไปตามข้อ ๔

                                                                                    มผช

.๑ รุ่นในที่นี้ หมายถึง น้ำหมักพืชชนิดเดียวกันที่มีส่วนประกอบเดียวกัน ทำในระยะเวลาเดียวกัน.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้..๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับทดสอบสิ่งแปลกปลอม การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก.๓ ข้อ ๖. และข้อ ๗. จึงจะถือว่าน้ำหมักพืชรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด..๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไปและสี กลิ่น และกลิ่นรส ให้ใช้ตัวอย่าง..๑ แล้ว จำนวน ๓ หน่วยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่าง.๑ และข้อ ๔.๒ จึงจะถือว่าน้ำหมักพืชรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด.๔๘๑/๒๕๔๗

                                                  -

-

และความเป็นกรด

นำมาทำเป็นตัวอย่างรวม โดยมีปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มิลลิลิตรหรือน้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า

๓๐๐ กรัม กรณีตัวอย่างไม่พอให้ชักตัวอย่างเพิ่มโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันให้ได้ตัวอย่างที่มีปริมาตรรวม

หรือน้ำหนักรวมตามที่กำหนด เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๔

ถือว่าน้ำหมักพืชรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

จำนวน ๓ หน่วยภาชนะบรรจุ โดยมีปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิลิตรหรือน้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า

๓๐๐ กรัม กรณีตัวอย่างไม่พอให้ชักตัวอย่างเพิ่มโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันให้ได้ตัวอย่างที่มีปริมาตรรวม

หรือน้ำหนักรวมตามที่กำหนด เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๔

รุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ตัวอย่างน้ำหมักพืชต้องเป็นไปตามข้อ ๘

น้ำหมักพืชรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้

..๓ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบวัตถุเจือปนอาหาร เอทิลแอลกอฮอล์ เมทิลแอลกอฮอล์-ด่าง ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน ๓ หน่วยภาชนะบรรจุ.๔ ถึงข้อ ๔.๗ จึงจะ..๔ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบจุลินทรีย์ ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน.๘ จึงจะถือว่าน้ำหมักพืช.๓ เกณฑ์ตัดสิน..๑ ข้อ ๘..๒ ข้อ ๘..๓ และข้อ ๘..๔ ทุกข้อ จึงจะถือว่า

                                ๙

. การทดสอบ

แต่ละคนจะแยกกันตรวจและให้คะแนนโดยอิสระ

                                                                                     มผช

.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไปและสี กลิ่น และกลิ่นรส..๑ ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบน้ำหมักพืชอย่างน้อย ๕ คน..๒ เทตัวอย่างน้ำหมักพืชลงในแก้วใสโดยมีกระดาษสีขาวเป็นฉากหลัง ตรวจสอบโดยการตรวจพินิจและชิม..๓ หลักเกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามตารางที่ ๑.๔๘๑/๒๕๔๗

                                                 -

-

                 ตารางที่ ๑ หลักเกณฑ์การให้คะแนน

                                           (

ข้๙..)                                                                                                                                                                                                               ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง

ลักษณะทั่วไป ต้องเป็นของเหลว อาจตกตะกอนเมื่อวาง

ทิ้งไว้ อาจมีชิ้นเนื้อพืชปนอยู่ได้บ้างเล็กน้อย

๔ ๓ ๒ ๑

สี กลิ่น และกลิ่นรส ต้องมีสี กลิ่น และกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติ

ของส่วนประกอบที่ใช้และกรรมวิธีการผลิต

ปราศจากกลิ่นรสอื่นที่ไม่พึงประสงค์

๔ ๓ ๒ ๑

ให้ตรวจพินิจ

ให้ใช้วิธีทดสอบตาม

ให้ใช้วิธีทดสอบตาม

ให้ใช้เครื่องวัดปริมาตรหรือเครื่องชั่ง ที่เหมาะสม

                                                                                    มผช

.๒ การทดสอบสิ่งแปลกปลอม การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก.๓ การทดสอบวัตถุเจือปนอาหาร เอทิลแอลกอฮอล์ เมทิลแอลกอฮอล์ และความเป็นกรด-ด่างAOAC หรือวิธีทดสอบอื่นที่เป็นที่ยอมรับ.๔ การทดสอบจุลินทรีย์AOAC หรือ BAM หรือวิธีทดสอบอื่นที่เป็นที่ยอมรับ.๕ การทดสอบปริมาตรสุทธิหรือน้ำหนักสุทธิ.๔๘๑/๒๕๔๗

                                                -

-

                                 ภาคผนวก ก

.

                                 สุขลักษณะ

                                         (

ข้อ ๕.)

สะอาด และสะดวกในการปฏิบัติงาน โดย

ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลา

การทำอยู่ในบริเวณที่ทำ

ได้ง่าย มีปริมาณเพียงพอ รวมทั้งสามารถทำความสะอาดได้ง่ายและทั่วถึง

ปริมาณเพียงพอ

และเก็บแยกจากบริเวณที่ทำ เพื่อไม่ให้ปนเปื้อนลงสู่ผลิตภัณฑ์ได้

ผู้ทำทุกคน ต้องรักษาความสะอาดส่วนบุคคลให้ดี เช่น สวมเสื้อผ้าที่สะอาด มีผ้าคลุมเพื่อป้องกันไม่ให้

เส้นผมหล่นลงในผลิตภัณฑ์ ไม่ไว้เล็บยาว ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน หลังการใช้ห้องสุขา

และเมื่อมือสกปรก

.๑ สถานที่ตั้งและอาคารที่ทำ..๑ สถานที่ตั้งอาคารและที่ใกล้เคียง อยู่ในที่ที่จะไม่ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำเกิดการปนเปื้อนได้ง่าย โดย...๑ สถานที่ตั้งตัวอาคารและบริเวณโดยรอบ สะอาด ไม่มีน้ำขังแฉะและสกปรก...๒ อยู่ห่างจากบริเวณหรือสถานที่ที่มีฝุ่น เขม่า ควัน มากผิดปกติ...๓ ไม่อยู่ใกล้เคียงกับสถานที่น่ารังเกียจ เช่น บริเวณเพาะเลี้ยงสัตว์ แหล่งเก็บหรือกำจัดขยะ..๒ อาคารที่ทำมีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบก่อสร้างในลักษณะที่ง่ายแก่การบำรุงรักษา การทำความ...๑ พื้น ฝาผนัง และเพดานของอาคารที่ทำ ก่อสร้างด้วยวัสดุที่คงทน เรียบ ทำความสะอาดและ...๒ แยกบริเวณที่ทำออกเป็นสัดส่วน ไม่อยู่ใกล้ห้องสุขา ไม่มีสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือไม่เกี่ยวข้องกับ...๓ พื้นที่ปฏิบัติงานไม่แออัด มีแสงสว่างเพียงพอ และมีการระบายอากาศที่เหมาะสม.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ทำ..๑ ภาชนะหรืออุปกรณ์ในการทำที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ ทำจากวัสดุผิวเรียบ ไม่เป็นสนิม ล้างทำความสะอาดได้ง่าย..๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ สะอาด เหมาะสมกับการใช้งาน ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนติดตั้ง.๓ การควบคุมกระบวนการทำ..๑ วัตถุดิบและส่วนผสมในการทำ สะอาด มีคุณภาพ มีการล้างหรือทำความสะอาดก่อนนำไปใช้..๒ การทำ การเก็บรักษา การขนย้าย และการขนส่ง ให้มีการป้องกันการปนเปื้อนและการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์.๔ การสุขาภิบาล การบำรุงรักษา และการทำความสะอาด..๑ น้ำที่ใช้ล้างทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และมือของผู้ทำ เป็นน้ำสะอาดและมี..๒ มีวิธีการป้องกันและกำจัดสัตว์นำเชื้อ แมลงและฝุ่นผง ไม่ให้เข้าในบริเวณที่ทำตามความเหมาะสม..๓ มีการกำจัดขยะ สิ่งสกปรก และน้ำทิ้ง อย่างเหมาะสม เพื่อไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนกลับลงสู่ผลิตภัณฑ์..๔ สารเคมีที่ใช้ล้างทำความสะอาด และใช้กำจัดสัตว์นำเชื้อและแมลง และใช้ในปริมาณที่เหมาะสม.๕ บุคลากรและสุขลักษณะของผู้ทำ
ข่าวสารผลิตภัณฑ์

เภสัช มช. ช่วยไขข้อข้องใจน้ำหมัก
มะเขือพวงข่าวไทยรัฐ
ไทยรัฐข่าวน้ำหมักชีวภาพCopyright © 2010 All Rights Reserved.

thaiholistic
79/148 ซอย. สามวา 29 ถนน. สามวา เขต :  คลองสามวา แขวง :บางชัน
กรุงเทพมหานคร      10510
TEL : 086-3178658,086-5665291
อีเมล :RADAPAL@hotmail.com เว็บไซต์ : www.thaiholistic.com